Ellen Key och bildningen

”Ellen Keys Bildning från 1897 innehåller de klassiska raderna ”Bildning är icke hvad vi lärt, utan had vi hafva kvar, när vi glömt allt hvad vi lärt.” Det är väl en av huvudpoängerna med skriften, att den bildade människan har rört sig bortom den bokliga kunskapen och låtit bildningen bli ett karaktärsdrag; ett sätt att betrakta världen såväl som en uppförande, och moralkod. När årtalen, namnen, formlerna har glömts bort återstår förhoppningsvis förmågan att se de stora linjerna, att dra slutledningar och att kunna tolka och analysera historien och ens …”